image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ với những kết quả tích cực trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xây dựng quê hương phát triển vững mạnh

Huyện Kiến Thuỵ với những kết quả tích cực trong các

phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tạo sức lan tỏa

trong cộng đồng, xây dựng quê hương phát triển vững mạnh

 

 Năm 2023, Phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn huyện Kiến Thụy luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã diễn ra liên tục, thường xuyên, hiệu quả, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

          Để công tác thi đua, khen thưởng thực chất và đi vào chiều sâu cũng như đạt chất lượng cao, đúng đối tượng, ngay từ đầu năm, huyện Kiến Thuỵ đã tổ chức xây dựng các phong trào thi đua chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội; việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được quan tâm thực hiện nhanh chóng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện. Trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, huyện xác định rõ chủ đề, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện và tiêu chí đánh giá thi đua bám sát mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Theo báo cáo tổng hợp từ UBND huyện, năm 2023 huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thành phố phát động. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được huyện tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Đến nay, huyện Kiến Thụy đã được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2020. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo chỉ đạo của Thành phố.

        Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và công tác giảm nghèo hàng năm đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo sự chuyển biễn rõ rệt về nhận thức và chỉ đạo thực hiện. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo UBMTTQVN các cấp và các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai vận động quỹ “vì người nghèo”; nhân rộng mô hình “Quỹ tình thương hưu trí” tại các xã, thị trấn để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, người già cô đơn trên địa bàn. Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho 125 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện; đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 52 của HĐND thành phố với 59 hộ; huy động xã hội hóa hỗ trợ 02 hộ nghèo xây mới nhà ở với kinh phí 28,5 triệu đồng.

         Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua và tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, phong phú, sát thực tiễn, đảm bảo đạt hiệu quả cao gắn với thực hiện phong trào “xây dựng nông thôn mới”. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp. Phong trào thi đua đã tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tham gia đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nỗ lực khởi nghiệp và bền vững, làm giàu cho chính mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong xu thế hội nhập quốc tế.      

          Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được huyện triển khai hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU ngày 23/01/2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; Quy định số 03-QĐi/HU về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên các cơ quan, đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể... Qua đó,  tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ.

             Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn huyện. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng và vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.  

         Cùng với các phong trào trên, năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, hướng trọng tâm vào thực hiện chủ đề năm của thành phố và của huyện, phát huy lợi thế, khắc phục mọi khó khăn thông qua các giải pháp đồng bộ và hợp lý, huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Kiến Thụy luôn được Huyện, ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được tinh gọn, sắp xếp phù hợp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên một bước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở.

 Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

           Bên cạnh những mặt đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện trong thời gian qua còn một số tồn tại như: Việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng có lúc, có nơi chưa được thường xuyên. Cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nên có lúc, có việc tham mưu chưa sát, chưa thực sự hiệu quả.

          Để công tác thi đua, khen thưởng của huyện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, huyện nhà tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. Thường xuyên phát động phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách tại đơn vị, địa phương, trọng tâm vào các lĩnh vực; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa các tổ chức hệ thống chính trị trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của huyện. Cán bộ, công chức, viên chức cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, đúng quy định, công khai, minh bạch, công bằng; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển vững mạnh./.

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0