image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp PBGDPL năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp PBGDPL năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

 

Chiều ngày 11/01/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Phạm Tiến Thuật - PCT UBND huyện - Chủ tịch HĐ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL huyện và Cơ quan Thường trực của Hội đồng; các đ/c Lãnh đạo UBND và công chức tư pháp các xã, thị trấn.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tư pháp - PCT Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục huyện báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động phối hợp PBGDPL năm 2023; Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Xác định các nhiệm vụ định hướng trọng tâm triển khai trong năm 2023 gắn với việc thực hiện chủ đề năm của huyện “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, định hướng phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện công tác PBGDPL năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

Hội đồng PHPBGDPL huyện đã bám sát các chỉ đạo của UBND thành phố, Hội đồng PHPBGDPL thành phố, Sở Tư pháp, các văn bản triển khai của HU, HĐND và UBND huyện để hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện và tham mưu UBND huyện ban hành đầy đủ, kịp thời các nội dung, chương trình, thực hiện nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Hội đồng PHPBGDPL huyện đã phối hợp tích cực, thường xuyên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể: Cơ quan Thường trực Hội đồng đã cập nhật biên soạn tài liệu văn bản QPPL Trung ương, Thành phố có hiệu lực thi hành hàng tháng gửi cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy để cung cấp tại hội nghị Báo cáo viên hàng tháng góp phần truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Về kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2023 trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện 126 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 9.423 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 9.274 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, PBGDPL. Nội dung tuyên truyền tập trung vào giới thiệu các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư có hiệu lực thi hành hàng tháng; một số vấn đề hoặc nhóm vấn đề cần chú trọng tuyên truyền trong tháng; tài liệu hỏi đáp hoặc cung cấp thông tin theo lĩnh vực ngành, nhóm đối tượng đặc thù cần hướng tới.

Anh-tin-bai

Thông qua hoạt động bản tin pháp luật, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã truyền tải được những nội dung cơ bản như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trẻ em, các văn bản pháp luật về xử lý hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tăng cường tiếp cận, chủ động nghiên cứu, sử dụng có hiệu quả các tài liệu, sách pháp luật, báo, tạp chí, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được cấp pháp. Chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác đa dạng các kênh cung cấp tư liệu pháp luật và truyền tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện và địa phương để phục vụ hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo,... trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý.

Phòng Tư pháp huyện đã phát triển tốt trang Facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Kiến Thụy”, cập nhật đăng tải thường xuyên nhiều tin, bài viết tuyên truyền các văn bản pháp luật nổi bật, văn bản mới, các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của các địa phương trên trang, với hơn 3.000 lượt người đã tiếp cận, hơn 2.000 lượt bài đăng. Tham mưu Hội đồng PHPBGDPL huyện duy trì hoạt động kết nối với các ngành thành viên thông qua nhóm Zalo “Hội đồng PHPBGDPL huyện” và theo dõi đôn đốc hoạt đồng tuyên truyền phổ biến các xã thị trấn thông qua nhóm zalo “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cơ sở”. Cổng thông tin điện tử huyện và cấp xã đã duy trì hoạt động có hiệu quả, tập trung tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng của huyện; xây dựng duy trì chuyên mục “tiếp cận thông tin” và thường xuyên cập nhật công khai các nội dung trên chuyên mục theo quy định của Luật tiếp cận thông tin với nhiều bài tin đã được đăng tải trong năm 2023.

Anh-tin-bai

100% UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật phù hợp, hiệu quả. Tổ chức trên 125 hội nghị tuyên truyền pháp luật, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các hội nghị, hoạt động của địa phương với 8.994 số lượt người tham dự. Đổi mới, phát huy tốt việc cập nhật, đăng tải các thông tin pháp luật trên mục “tiếp cận thông tin” thuộc Cổng thông tin điện tử của các xã, thị trấn và duy trì, đẩy mạnh công tác PBGDPL trên hệ thống phát thanh cơ sở.

Tại hội nghị, các ngành thành viên Hội đồng và các đại biểu các xã, thị trấn thảo luận và trực tiếp phát biểu tham luận về nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục trong nhà trường; việc triển khai các phong trào của các cấp Hội phụ nữ gắn với thực hiện mô hình PBGDPL; hiệu quả từ việc triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “nông dân với pháp luật” tại xã Ngũ Phúc và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù là ngư dân, phụ nữ và trẻ em hồi hương của UBND xã Đoàn Xá.

Qua các ý kiến phát biểu của các các ngành thành viên Hội đồng PBGDPL và UBND các xã, đồng chí Phạm Tiến Thuật - PCT UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thuyện đánh giá cao các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đa dạng về hình thức, phù hợp với từng đối, địa bàn, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp; chất lượng công tác PBGDPL được nâng lên từng bước. Kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đã giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Cán bộ công chức và đại bộ phận người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo tình hình trật tự xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động phối hợp PBGDPL, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0