image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM NTM kiểu mẫu trước năm 2025

Huyện Kiến Thuỵ phấn đấu hoàn thành 

mục tiêu xây dựng NTM NTM kiểu mẫu trước năm 2025

 

Với sự nỗ lực vượt khó, cùng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, diện mạo nông thôn của huyện Kiến Thuỵ hôm nay có sự chuyển biến rất rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Điều đó tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện nỗ lực xây dựng huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025. 

Thực hiện mục tiêu đề ra, Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nội dung tuyên truyền tập trung các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng NTM; những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết hăng hái thi đua lao động sản xuất, huy động  nội lực trong nhân dân, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Các tổ chức chính trị - xã hội của huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tham gia hướng dẫn, tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông, nhà văn hóa, trồng cây xanh cảnh quan chỉnh trang lại bộ mặt nông thôn. Theo báo cáo tổng hợp từ Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, trong năm 2023, các xã đã vận động được 2.197 hộ dân hiến 44.415 m2 đất; trong đó có 28.677 m2 đất nông nghiệp, 15.738 m2 đất thổ cư.

Đến hết năm 2023, toàn huyện có 11/17 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; 5/17 xã đạt 17 tiêu chí, 1/17 xã đạt 16 tiêu chí. 11/17 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá. 12/17 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. 16/17 xã tiêu chí y tế và 14/17 xã đạt tiêu chí quốc phòng an ninh.

 Về kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đến hết năm 2023 đã có 08 xã đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, 3 xã đạt 15 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí và 1 xã đạt 13 tiêu chí. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đến hết năm 2023 đã có 6/17 xã đạt 5 tiêu chí; 8/18 xã đạt 4 tiêu chí; 2/17 xã đạt 3 tiêu chí; 1/17 xã đạt 2 tiêu chí. 

Năm 2023, huyện triển khai xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 4 xã giai đoạn 2022-2023 gồm: Đại Đồng, Đại Hà, Tân Trào, Minh Tân; 4 xã giai đoạn 2023-2024 là: Đoàn Xá, Du Lễ, Ngũ Phúc, Hữu Bằng.

Triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Đại Đồng, Đại Hà, Minh Tân đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố xét công nhận các xã Đại Đồng, Đại Hà, Minh Tân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với xã Tân Trào, hiện đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; hoàn thành 18/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Tiêu chí Giáo dục chưa đạt; 5/5 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành triển khai các bước đầu tư xây dựng trường THCS Tân Trào đạt chuẩn mức độ 2. 

Kết quả thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Ngũ Phúc, Du Lễ, Hữu Bằng, Đoàn Xá. Với xã Ngũ Phúc đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; hoàn thành 18/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (tiêu chí Quốc phòng và An ninh chưa hoàn thành). Đối với bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, xã hoàn thành 3/5 tiêu chí bắt buộc (chưa hoàn thành là tiêu chí giao thông và tiêu chí thu nhập) và 1 tiêu chí khuyến khích Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xét, công nhận xã Ngũ Phúc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã Du Lễ đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; đối với Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu xã đạt 4/5 tiêu chí bắt buộc (tiêu chí giao thông chưa hoàn thành) và 1 tiêu chí khuyến khích. Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xét, công nhận xã Du Lễ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã Hữu Bằng đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; đối với Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu xã đạt 4/5 tiêu chí bắt buộc (tiêu chí giao thông chưa hoàn thành), và 1 tiêu chí khuyến khích. Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xét, công nhận xã Hữu Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã Đoàn Xá đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; đối với Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu xã đạt 3/5 tiêu chí bắt buộc (tiêu chí giao thông và tiêu chí nước sạch chưa hoàn thành) và 1 tiêu chí khuyến khích. Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xét, công nhận xã Đoàn Xá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Uỷ ban nhân dân huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương, các ngành của huyện triển khai Kế hoạch, huy động nguồn lực xây dựng hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đối với 04 xã Ngũ Phúc, Du Lễ, Hữu Bằng, Đoàn Xá.

Năm 2024, huyện Kiến Thuỵ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng 12 xã đạt NTM kiểu mẫu; trong đó, huyện tập trung  hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu tại các xã Du Lễ, Ngũ Phúc, Hữu Bằng, Đoàn Xá; Tân Trào; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình UBND thành phố xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 7 xã: Tân Phong, Đại Hợp, Tú Sơn, Ngũ Đoan, Kiến Quốc, Đông Phương, Thuận Thiên. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình UBND thành phố xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Để sớm hoàn thành kế hoạch trên, Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị và địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, triển khai xây dựng và thực hiện 06 chương trình chuyên đề chuyên sâu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh.

Phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương trong huyện đang diễn ra sôi nổi, góp phần mang lại sức sống mới, thay đổi diện mạo mới cho vùng nông thôn của huyện. Trong suốt quá trình ấy, huyện luôn kiên trì, bám sát mục tiêu, đảm bảo tiêu chí đạt đến đâu chắc đến đó, thực sự chất lượng, bền vững. Hyện cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với mỗi cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy Chương trình xây dựng NTM ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng khắp./.

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0