image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đảng bộ xã Tú Sơn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” ​

Đảng bộ xã Tú Sơn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW

về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

dân vận trong tình hình mới”

 

            Đảng bộ xã Tú Sơn có 356 đảng viên sinh hoạt tại 14 Chi bộ, trong đó 9 Chi bộ thôn, 4 Chi bộ nhà trường, 1 Chi bộ Công an. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;  năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” Đảng bộ và Nhân dân xã Tú Sơn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, Tú Sơn đã thực sự có sự đổi thay toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên một cách rõ rệt, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tình hình kinh tế xã hội được phát triển, thu nhập của người dân ngày càng cao, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm đều hoàn thành, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn xã được giữ vững. Năm 2019 địa phương đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, thu nhập bình quân năm 2022 đạt 64 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9% theo tiêu chí nghèo đa chiều. Hiện nay xã đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 và hoàn thành chuyển đổi số theo đúng kế hoạch chỉ đạo của huyện.

Nhận thức được tầm quan trọng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thông qua các Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy chỉ đạo, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên về công tác dân vận. Đồng thời, xem công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng ban ngành, chính quyền địa phương và của từng cá nhân. Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương về công tác dân vận, UBND xã đã xây dựng, ban hành và chủ trì, phối hợp với Khối dân vận Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã triển khai các kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến hội nghị cán bộ mở rộng và được thông tin rộng rãi trên hệ thống tuyền thanh, cổng thông tin điện tử của xã để cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, UBND xã phối hợp với Khối Dân vận Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng các Chương trình phối hợp để tổ chức thực hiện. HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tú Sơn ban hành Quy chế phố hợp công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với HĐND, UBND xã các năm, trong đó quy định rõ trách nhiệm cụ thể của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã và quan hệ giữa MTTQ Việt Nam xã với cấp ủy, HĐND và UBND xã. Nhờ đó, công tác dân vận của đạt được nhiều kết quả, nổi bật là địa phương huy động nguồn lực trong nhân dân hiến đất, GPMB, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng giao dịch “một cửa”, “một cửa liên thông” làm việc trong giờ hành chính theo quy định đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhân dân; đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với đó, phát huy tinh thần dân chủ đại diện cho tiếng nói của cử tri và quần chúng Nhân dân, HĐND xã đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, HĐND xã chú trọng đổi mới tổ chức các kỳ họp, xem xét, thảo luận đối với các dự thảo nghị quyết do UBND xã trình về các dự án đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; triển khai tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của HĐND; tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để kiến nghị các cấp, các ngành chức năng xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, HĐND xã thường xuyên giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng công tác khảo sát, lấy ý kiến cử tri trước khi ban hành các chính sách, đặc biệt là các chính sách liên quan tới cuộc sống người dân. Trước các kỳ họp, HĐND xã phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã để lắng nghe ý kiến của nhân dân phản ánh, đóng góp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống an sinh xã hội của nhân dân và hoạt động của chính quyền và các đại biểu HĐND. Qua đó HĐND bàn và quyết định về các chỉ tiêu phát triển Kinh tế- Xã hội, An ninh - Quốc phòng. Mỗi năm, Thường trực HĐND đã tổ chức 01 đến 02 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân xã. Để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố, huyện và Đảng ủy, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số hằng năm về thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Tú Sơn theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; như triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm dân vận Chính quyền”; chương trình phối hợp trong thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ xã. Qua thực hiện nhiệm vụ, tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện rõ trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc, vì nhân dân phục vụ. UBND xã đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc và rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông dịch vụ công quốc gia; thường xuyên cập nhật, nâng cao chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử xã, cổng  dịch vụ công trực tuyến, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…. Trong 10 năm ( Từ năm 2013- 2023) địa phương đã tiếp nhận 316 đơn thư, kiến nghị của Nhân dân, các lĩnh vực chủ yếu (nhất là lĩnh vực đất đai) đã giải quyết, xử lý và hoà giải tại cơ sở 313 đơn thư, kiến nghị, tập trung vào nội dung tranh chấp dân sự như quyền thừa kế tài sản, đất ở, hôn nhân, đoàn kết gia đình, làng xóm..

Thực hiện Quy chế phối hợp về công tác dân vận, UBND xã chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức hội nghị với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội để đánh giá việc thực hiện Chường trình phối hợp. Việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc, Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quy hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội. Từ những kết quả ban đầu đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, QCDC ở cơ sở đã phát huy dân chủ, các ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được HĐND, Mặt trận tổ quốc tổng hợp phản ánh để địa phương có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” địa phương đã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với tiều kiện thực tế của địa phương như: Mô hình “Dân vận khéo” trong việc cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực’; Mô hình hỗ trợ vốn để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vận động làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong từng hộ gia đình, với phương châm xây dựng nông thôn mới từ nhà , ra vườ, ra đường; kết hợp với mô hình “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ.; Mô hình Tổ HTX nuôi các Rô phi đơn tính thuộc Lĩnh vực kinh tế của Hội nông dân; Mô hình khắc phục tình trạng bỏ ruộng không canh tác 6ha. Lĩnh vực kinh tế, Hội cựu chiến binh; Mô hình “Chăm sóc cây xanh bóng mát” và “Tổ tự quản về môi trường”; Mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”; Mô hình Đoàn Thanh niên ‘Tổ công nghệ số’’; Mô hình Câu lạc bộ tình thương Làng Lĩnh vực khác của Ban Công tác mặt trận; Mô hình Quỹ khuyến học dòng họ của Hội khuyến học xã.

Phát huy dân chủ ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện QCDC luôn gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn liền với phong trào thi đua “dân vận khéo”, phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động khác của các cấp, địa phương phát động với những việc làm cụ thể. Công khai những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục để Nhân dân giám sát việc thực hiện trong các cuộc giao ban định kỳ. Trên cơ sở đó, xã lấy kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động ‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh’’ để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hang năm ở địa phương./.                   

 

                                                                                   

                                      

 

                                                                                                           

 

Thanh Mai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0